Regulamin.

 

Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2017r.

I. Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: ORAKON Studio W19, ul. Św. Wawrzyńca 19 31-060 Kraków e-mail office@orakon.pl
  Tel. +48 882 200 900, lub dział obsługi Klienta w Sklepie Stacjonarnym;

 2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

 3. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym.

 4. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

 5. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 6. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia;

 7. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 8. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez ORAKON Sp. z o.o., działający pod adresem www.store.orakon.pl ;

 9. Sklep Stacjonarny: sklep ORAKON Sp. z o.o. znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 10. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a ORAKON Sp. z o.o., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron);

 11. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

   

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość ORAKON Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

  1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie ORAKON Sp. z o.o. ,

  2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie ORAKON Sp. z o.o. ,

  3. umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,

  4. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

    

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone do godziny 14 realizowane są w tym samym dniu roboczym, natomiast złożone po godzinie 14 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

 4. Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać i odbierać w godzinach jego otwarcia.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

  1. Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek

 • Chrome

 • Safari

  Tylko pod Mac OS X. Apple nie wspiera przeglądarki pod Windows.

 • Opera

 • Firefox

 • Internet Explorer od wersji 9 i wyżej

Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

W ramach oprogramowania stosujemy pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez sklep, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych
o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.

 1. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.store.orakon.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

 2. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

 3. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. ORAKON Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.

 5. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie ORAKON Sp. z o.o. . Administratorem danych jest ORAKON Sp. z o.o. . Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

 1. ORAKON Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego.

 2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

  1. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym;

  2. telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego;

  3. wiadomością e-mail wysłaną na adres Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego.

 3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich lub euro w przypadku zamówień od klientów zagranicznych (lub takiego wyboru waluty przez klienta z Polski) i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku zakupowym. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Koszty dostawy mogą ulec zmianie w przypadku wysyłek gabarytowych, niestandardowych, dostarczanych w inne niż dni robocze, dostarczanych na określoną godzinę, paletowych, a także przewyższających wagę 31,5kg, czego specyfikacja działania ustawień oprogramowania sklepu nie uwzględnia w swoich rozwiązaniach teleinformatycznych, w takim przypadku klient zostanie poinformowany o zmianach w kwocie dostawy niezwłocznie drogą telefoniczną lub e-mail.

 5. Na procedurę zawarcia Umowy składają się:

  1. w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez ORAKON Sp. z o.o. , (4) płatność,

  2. w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez ORAKON Sp. z o.o. , (4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

    

 6. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 7. Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

 8. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego rejestracji. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób płatności, sposób dostawy.

 9. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), przelewem na rachunek bankowy ORAKON Sp. z o.o.
  ul. Kornela Makuszyńskiego 4
  31-752 Kraków

  BNP Paribas Bank Polska S.A.
  BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX

  PLN:
  PL24 1750 0012 0000 0000 4093 8036

  EUR:
  PL77 1750 0012 0000 0000 4093 8052

  USD:
  PL27 1750 0012 0000 0000 4093 8079

  GBP:
  PL33 1750 0012 0000 0000 4093 8068  Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację zamówienia z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 10. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany (a w przypadku Odbioru osobistego i wybrania opcji „odbiór osobisty” - przygotowywany do wydania w Sklepie Stacjonarnym).

 11. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić podczas odbioru przesyłki.

 12. Celem złożenia zamówienia przez telefon lub poprzez wiadomość e-mail Klient może skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Działem Obsługi, w tym działem obsługi Sklepu Stacjonarnego i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Dział Obsługi, udziela Klientowi informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów i informuje o ich łącznej cenie oraz kosztach dostawy Produktów.

 13. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi. W przypadku Odbioru osobistego Klient może również skontaktować się z Działem Obsługi właściwego Sklepu Stacjonarnego.

 14. Zamówienia nieopłacone (inne niż „za pobraniem”) przez 4 dni kalendarzowe, a w przypadku Odbioru osobistego (z wyborem płatność przelewem!) – przez 48 godzin, będą anulowane, ORAKON Sp. z o.o. nie jest w takim przypadku związany zamówieniem, może także odmówić realizacji i nie gwarantuje kompletności zamówienia.

 15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. ORAKON Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 16. ORAKON Sp. z o.o. ma prawo do udzielania indywidualnych rabatów, oraz ustanawiania kodów rabatowych i czasowych promocji o czym poinformuje klientów za pośrednictwem newslettera, indywidualnego kontaktu z klientem, informacji na stronie, portalach społecznościowych lub innych środkach przekazu. Rabaty nie sumują się.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary mogą być dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Europy, Azji, Ameryki, Afryki (w tym w przypadku uzyskania wymaganych pozwoleń i realizacji zamówień z odprawą celną).

 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

 3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub płatności przelewem termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie ORAKON Sp. z o.o. . Wysłanie potwierdzenia zapłaty nie jest wystarczającym dowodem do rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu (w sezonie letnim). W razie Odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar w Sklepie Stacjonarnym.

 5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu. Istnieje możliwość zamówienia kuriera na sobotę – dodatkowa opłata 20zł lub niedzielę – dodatkowa opłata 35zł. Dostawę w ww. dni należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem do Działu Obsługi.

 6. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o zmianie statusu na „w trakcie realizacji” . Towar może być odebrany w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.

 7. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. ORAKON Sp. z o.o. może zażądać od osoby odbierającej towar okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji ORAKON Sp. z o.o. może odmówić wydania towarów.

 8. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z Odbiorem osobistym w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt. IV.6 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 9. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

 10. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia, lub korygowane drogą e-mail/telefonicznie przez pracownika Działu Obsługi.

 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. W przypadku chęci odbioru uszkodzonej paczki należy spisać protokół w obecności kuriera. Jeżeli nie zostanie on sporządzony nie gwarantujemy przyjęcia reklamacji uszkodzeń dokonanych podczas dostawy z winy kuriera. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienia sprawy.

 12. ORAKON Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, oraz błędnego wyboru sposobu zapłaty (pobranie/przelew).

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru,

  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno,

  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

  4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (ORAKON Sp. z o.o. , ul. Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków e-mail office@orakon.pl, Tel. +48 882 200 900 ), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności lub przesłać odstąpienie od umowy do Sklepu Stacjonarnego, w którym nastąpił Odbiór osobisty, może także skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. ORAKON Sp. z o.o. może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia ORAKON Sp. z o.o.dowodu jej odesłania jeśli uzna go za wiarygodny, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Proszę odesłać rzecz na adres: ORAKON, ul. Św. Wawrzyńca 19 31-060 Kraków lub przekazać w Sklepie Stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania ORAKON Sp. z o.o. o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował ORAKON Sp. z o.o. o odstąpieniu od „Umowy".

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Bezterminowy zwrot towaru

 1. Niezależnie od uprawnień opisanych w punkcie V, Klient jest dodatkowo uprawniony do bezterminowego zwrotu towaru, na zasadach określonych w Regulaminie określającym zasady zwrotu Produktów kupionych w sklepach ORAKON Sp. z o.o. . Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. W przypadku towarów posiadających termin ważności - ich zwrot nie może nastąpić w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności. Zwrot jest dokonywany na podstawie dowodu zakupu.

 2. Zwrotu można dokonać także w Sklepie Stacjonarnym ORAKON Sp. z o.o. .

 3. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt Klienta pod adres: ORAKON Sp. z o.o. ,
  Św Wawrzyńca 19 Kraków lub zwrócony osobiście w Sklepie Stacjonarnym ORAKON Sp. z o.o. .

 4. Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od zwrotu towaru.

VII. Rękojmia i gwarancja

 1. ORAKON Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta ORAKON Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

 3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem e-mail lub w Sklepie Stacjonarnym ORAKON Sp. z o.o. lub w jakiejkolwiek innej formie pisemnej.

 4. ORAKON Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody ORAKON Sp. z o.o. .

 6. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego.

VIII. Pozostałe postanowienia

 1. ORAKON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez ORAKON Sp. z o.o. lub przesłać swoje oświadczenie na adres  ORAKON Sp. z o.o. .  ORAKON Sp. z o.o. z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Kraków, dnia 22.12.2016 r.

 

Załączniki: 

załącznik do regulaminu 1 doc

załącznik do regulaminu 1 odt

załącznik do regulaminu 2 doc

załącznik do regulaminu 2 odt